Composteur Conseil de Quartier St Rambert Ile Barbe - Plateau de St Rambert - rue Hector Berlioz - Face Parc Grand Champ

49 rue Hector Berlioz
69009 Lyon 9e Arrondissement

cquartier-strambert@laposte.net